Algemene voorwaarden GezondOud
De vennootschap onder firma GezondOud is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71718834 en is gevestigd aan de P.C. Hooftkade 8, 2106 AE te Heemstede.

Artikel 1   Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Dienstverlener: De vennootschap onder firma GezondOud , opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: GezondOud.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die GezondOud heeft aangesteld, projecten aan GezondOud heeft verleend voor Diensten die door GezondOud worden uitgevoerd, of waaraan GezondOud een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 4. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door GezondOud.
 5. Diensten: de Diensten die GezondOud aanbiedt zijn (sport)activiteiten en trainingen in de buitenlucht alsmede aanverwante activiteiten.
 6. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en GezondOud, alsmede voorstellen van GezondOud voor Diensten die door GezondOud aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door GezondOud waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2   Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van GezondOud, elke Overeenkomst tussen GezondOud en Opdrachtgever en op elke dienst die door GezondOud wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal GezondOud aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met GezondOud is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden, en naar hetgeen redelijk en billijk is.
 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3   Het Aanbod

 1. Alle door GezondOud gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. GezondOud is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft GezondOud het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor GezondOud gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden en termijnen in het Aanbod van GezondOud zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van GezondOud heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan GezondOud te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. GezondOud is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 4. Elke Overeenkomst die met GezondOud wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan GezondOud wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met GezondOud is verbonden.
 5. Opdrachtgever heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij GezondOud met instemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening en Opdrachtgever ziet door middel van deze instemming af van haar herroepingsrecht.

Artikel 5   Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst voortvloeit dat zij voor onbepaalde tijd is aangegaan.
 2. Zowel Opdrachtgever als GezondOud kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover GezondOud ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van GezondOud op basis van het overeengekomen (uur)tarief. De (uren)registratie van GezondOud is hierbij leidend.
 6. Zowel Opdrachtgever als GezondOud kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen indien GezondOud in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd door een van de partijen of de onderneming van GezondOud eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is GezondOud nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 7. Opdrachtgever kan een reeds afgenomen pakket met inachtneming van een maand om laten zetten tot een ander pakket. Opdrachtgever is gehouden de meerprijs hiervan te vergoeden. Indien uitdrukkelijk overeengekomen, kan van deze termijn ten voordele van Opdrachtgever afgeweken worden.

 Artikel 6   Uitvoering van de dienstverlening

 1. GezondOud zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. GezondOud staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan GezondOud de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever.
 3. Bij de uitvoering van de Diensten is GezondOud niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd.
 4. Indien Opdrachtgever niet kan deelnemen aan een training dient Opdrachtgever zich tijdig af te melden, tot uiterlijk 1 uur voor aanvang van de betreffende training. Afmelding kan door middel van de applicatie.
 5. Indien er te weinig aanmeldingen zijn kan de training geannuleerd worden. Bij het niet deelnemen aan een training vindt nooit restitutie plaats van al betaalde gelden. De overeengekomen prijs blijft verschuldigd bij niet deelnemen aan de diensten
 6. GezondOud is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

 Artikel 7   Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht medische klachten of lichamelijke aandoening(en) te melden aan GezondOud die het sporten kunnen beïnvloeden. Het niet tijdig melden van medische klachten of lichamelijke aandoening(en) kan er onder meer voor zorgen dat er een kans bestaat op verergering van de bestaande klachten.
 2. Ingeval van reeds bestaande lichamelijke en/of medische klachten bij Opdrachtgever is Opdrachtgever verplicht haar behandelend arts of specialist te raadplegen alvorens deel te nemen aan de trainingen van GezondOud. Opdrachtgever dient zelf vast te stellen of hij/zij (medisch) in staat is deel te nemen aan de trainingen. Het is belangrijk dat Opdrachtgever de oefeningen op het eigen tempo uitvoert, rekening houdend met zijn/haar gezondheid en eventuele lichamelijke beperkingen.
 3. Indien Opdrachtgever een 10-rittenkaart heeft aangeschaft, dient Opdrachtgever deze 10 trainingen binnen 5 maanden na aanschaf te volgen. Hierna komt deze 10-rittenkaart te vervallen.
 4. Opdrachtgever die een 10-rittenkaart heeft afgenomen dient zich tijdig, tenminste 30 minuten voor aanvang van de training, af te melden. Bij gebreke hiervan wordt de training van de 10-rittenkaart afgeschreven en wordt deze gezien als een gebruikte training. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op het kosteloos inhalen van een training.

Artikel 8   Activiteiten en Trainingen

 1. GezondOud zal in het kader van de Overeenkomst trainingen verzorgen voor Opdrachtgever.
 2. De training vindt plaats op een door GezondOud nader te bepalen (buiten)locatie.
 3. De inhoud van de door GezondOud aangeboden training en de gedurende de training verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal GezondOud de op haar rustende zorgplichten in acht nemen.
 4. Opdrachtgever kan kunnen slechts deelnemen aan een training todat alle plaatsen zijn vervuld. Indien er te veel aanmeldingen zijn voor een betreffende training kan Opdrachtgever niet meer aan deze training deelnemen. Opdrachtgever kan zich inschrijven voor een andere training.
 5. Indien en voor zover GezondOud andere activiteiten dan Trainingen organiseert, zullen hiervoor aanvullende voorwaarden gesteld kunnen worden. Ook kunnen er aanvullende kosten in rekening gebracht worden.

Artikel 9   Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. GezondOud voert haar dienstverlening uit conform het door Opdrachtgever gekozen pakket en de daaraan gekoppelde vaste (maand)prijs.
 3. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door GezondOud ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot volledig te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 5. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 6. GezondOud is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 7. Opdrachtgever dient alle kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van GezondOud.
 8. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
 9. Opdrachtgever zal aan GezondOud een SEPA-machtiging verstrekken. De betalingen zullen door GezondOud door middel van automatische incasso worden afgeschreven van de bankrekening van Opdrachtgever.

Artikel 10   Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet bijvoorbeeld omdat automatische incasso niet mogelijk is, en Opdrachtgever niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal Opdrachtgever eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal GezondOud zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien GezondOud meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 11   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 

 1. GezondOud gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van GezondOud verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever GezondOud tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien GezondOud op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 12   Opschorting en ontbinding

 1. GezondOud heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor GezondOud gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. GezondOud is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. GezondOud is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om GezondOud te vergoeden voor elk financieel verlies dat GezondOud lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 Artikel 13   Overmacht

 1. GezondOud is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van GezondOud wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) ziekte van werknemers van GezondOud of door haar ingeschakelde trainers en derden en (ii) overige situaties die naar het oordeel van GezondOud buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Onder een overmachtssituatie worden tevens verstaan de weersomstandighedenen voor zover deze weersomstandigheden naar inzicht van GezondOud een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst verhinderen of enigszins beperken in de ruimste zin van het woord. GezondOud en Opdrachtgever zullen in een dergelijk geval in overleg treden teneinde een nieuwe afspraak te maken.
 4. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. GezondOud is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.
 5. GezondOud is nimmer aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever lijdt ten gegevolge van het annuleren van de betreffende training. Een overmachtssituatie heeft nimmeer tot gevolg dat Opdrachtgever recht heeft op restitutie van reeds betaalde gelden, of op een schadevergoeding.

 Artikel 14   Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van GezondOud alleen geacht te bestaan ​​indien GezondOud dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van GezondOud, is GezondOud uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever GezondOud binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en GezondOud deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat GezondOud in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door GezondOud leidt tot aansprakelijkheid van GezondOud, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. GezondOud sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. GezondOud is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart GezondOud voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door GezondOud geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van GezondOud.
 6. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor haar persoonlijke eigendommen en de bewaring hiervan tijdens de uitvoering van de Overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid voor diefstal en/of verlies van eigendom is uitgesloten, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van GezondOud.
 7. GezondOud is niet aansprakelijk voor schade of letsel dat is ontstaan voor, na of tijdens de uitvoering van de Diensten. Ook indien er klachten en/of blessures ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van Opdrachtgever, waaronder door het niet vooraf melden van klachten of lichamelijke aandoeningen, is GezondOud niet aansprakelijk.
 8. Enige door GezondOud opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van GezondOud.
 9. De inhoud van het opgeleverde advies van GezondOud is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van GezondOud opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van GezondOud. GezondOud is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 10. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is GezondOud nimmer aansprakelijk voor het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in GezondOud haar eigen Diensten.
 11. GezondOud staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens GezondOud verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 12. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van GezondOud vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij GezondOud binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen Partijen vervalt de aansprakelijkheid van GezondOud.

Artikel 15   Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan GezondOud verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan GezondOud zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart GezondOud van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan GezondOud verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 Artikel 16   Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van GezondOud of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@GezondOud.com met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil GezondOud de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. GezondOud zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 Artikel 17   Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen GezondOud en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. GezondOud heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen GezondOud en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Heemstede, 18 oktober 2019