Algemene voorwaarden

GezondOUD V.O.F. (hierna: GezondOUD) is gevestigd te Heemstede en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 50447009.

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN GEZONDOUD
 1. Deze Algemene Voorwaarden GezondOUD zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument die deelneemt aan een groepstraining (hierna: een Deelnemer), aangeboden en/of verzorgd door GezondOUD en anderzijds GezondOUD.
 2. De inhoud van de groepstraining staat op de website van GezondOUD (www.gezondoud.nl).
 3. Deze Algemene Voorwaarden GezondOUD zijn van toepassing op een maandabonnement en een strippenkaart die een Deelnemer recht geeft op deelname aan onze trainingen.
 4. Zowel door aanschaf van een strippenkaart of maandabonnement, alsook door deelname aan een training verklaart een Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden GezondOUD.
 5. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden GezondOUD geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
 6. GezondOUD kan deze Algemene Voorwaarden GezondOUD van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van GezondOUD. Op verzoek wordt aan een Deelnemer een exemplaar van de Algemene Voorwaarden GezondOUD verstrekt.
 7. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden GezondOUD (i) strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, (ii) onredelijk bezwarend wordt geacht of (iii) op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het GezondOUD toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.

OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst tussen GezondOUD en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer en de schriftelijke bevestiging daarvan door GezondOUD.
 2. De vormen waarin een overeenkomst aangegaan kan worden tussen GezondOUD en een Deelnemer zijn:
  – een maandabonnement, die gedurende een kalendermaand recht geeft op een onbeperkt aantal trainingen in de week. De trainingen kunnen gevolgd worden op alle locaties die door GezondOUD worden aangeboden, of;
  – een strippenkaart, die gedurende onbepaalde tijd recht geeft op deelname aan 10 trainingen. Ook hiervoor geldt dat een Deelnemer vrij is om te bepalen op welke locatie de training wordt gevolgd.
 3. Een Deelnemer heeft tot 14 dagen na het aanschaffen van een strippenkaart en/of maandabonnement de tijd om zich te bedenken. Wanneer een Deelnemer zich bedenkt en af wil zien van de aanschaf van een strippenkaart en/of maandabonnement kan hij dit per mail aangeven via info@gezondoud.com. Reeds betaalde bedragen worden binnen 14 dagen gerestitueerd op het rekeningnummer van de desbetreffende Deelnemer.
 4. Wanneer een Deelnemer tijdens de bedenktermijn al heeft deelgenomen aan de trainingen en zich vervolgens alsnog bedenkt, worden uitsluitend de gevolgde trainingen in rekening gebracht en wordt het restant binnen 14 dagen gerestitueerd op het rekeningnummer van de desbetreffende Deelnemer.

 ABONNEMENTEN EN STRIPPENKAARTEN

 1. Een strippenkaart en abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Een strippenkaart is onbeperkt geldig. Als de strippenkaart verbruikt is, kan een Deelnemer niet meer deelnemen aan de trainingen van GezondOUD. Er zal dan eerst een nieuwe strippenkaart of een maandabonnement moeten worden afgenomen.
 3. Een maandabonnement is geldig gedurende een kalendermaand en zal tot wederopzegging telkens worden verlengd met wederom een kalendermaand.
 4. Wanneer een Deelnemer anderen motiveert tot het afsluiten van een maandabonnement, krijgt deze Deelnemer 25% korting op de eerstvolgende maand. Er kan onbeperkt aanspraak worden gemaakt op deze zogenaamde vriendenkorting echter is het maximale kortingspercentage per maand 25%, ongeacht het aantal vrienden dat zich in die maand via een Deelnemer aanmeldt. De aanbrengende Deelnemer maakt recht op de vriendenkorting in de eerstvolgende maand daarna. Kortingen worden niet met terugwerkende kracht uitbetaald.

PRIJZEN EN BETALING

 1. De actuele prijzen van de strippenkaart en het maandabonnement staan op de website van GezondOUD. GezondOUD heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. Wanneer een Deelnemer het niet eens is met de prijsverhoging kan die de overeenkomst per direct opzeggen door een mail te sturen naar info@gezondoud.com. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van GezondOUD. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde strippenkaarten en/of lopende maandabonnementen.
 2. GezondOUD stuurt een Deelnemer een factuur en deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden.
 3. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die GezondOUD of een door GezondOUD ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Deelnemer aan GezondOUD verschuldigd is, aan GezondOUD verschuldigd.
 4. GezondOUD heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN TRAINING

 1. Een Deelnemer wordt verzocht zich aan te melden voor een training bij de trainer van GezondOUD. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een training.
 2. Een Deelnemer kan zich tot uiterlijk twee (2) uur voor aanvang van de training afmelden bij de trainer. Zonder afmelding wordt in het geval van een strippenkaart een (1) strip in rekening gebracht.
 3. GezondOUD is gerechtigd het lesrooster en/of de locaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van GezondOUD, onder voorbehoud van art. 8 lid e.
 4. GezondOUD heeft tot 2 uur voor aanvang van de training het recht een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. Onvoldoende aanmeldingen houdt in dat er slechts 2 Deelnemers aanwezig zijn voor een training.In dat geval worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd.
 5. Buitengewone omstandigheden leveren voor GezondOUD altijd overmacht op en ontheffen GezondOUD van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is GezondOUD ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
 6. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast.
 7. Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een training daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door GezondOUD van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de desbetreffende Deelnemer.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Deelname aan een training geschiedt op eigen risico.
 2. GezondOUD, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een training.
 3. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van GezondOUD, haar medewerkers en trainers, is GezondOUD niet aansprakelijk.
 4. GezondOUD is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die een Deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
 5. GezondOUD is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een training.
 6. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.
 7. GezondOUD behoudt zich het recht voor om op basis van het intakegesprek een Deelnemer uit te sluiten van deelname aan een training.
 8. GezondOUD is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer.
 9. Een Deelnemer doet door het sluiten van een overeenkomst met GezondOUD onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

OPZEGGING EN/OF OPSCHORTING MAANDABONNEMENT

 1. Een Deelnemer kan een maandabonnement tegen het einde van een kalendermaand opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 2. Opzegging kan door het sturen van een bericht naar info@gezondoud.com. GezondOUD zal de opzegging per e-mail bevestigen.
 3. Tot de einddatum kan een Deelnemer de sportactiviteiten bij GezondOUD continueren.
 4. Een deelnemer kan een maandabonnement opschorten in geval van een langdurige blessure of ander leed. Een deelnemer dient dit schriftelijk met GezondOUD af te stemmen.

WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

 1. GezondOUD respecteert de privacy van haar Deelnemers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.
 2. GezondOUD gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal GezondOUD deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van een Deelnemer.
 3. GezondOUD zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
 4. De werknemers van GezondOUD en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.
 5. De verstrekte informatie op de gezondoud.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
 6. Hoewel GezondOUD de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan GezondOUD niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 1. Van deze Algemene Voorwaarden GezondOUD kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door GezondOUD.
 2. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
 3. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Haarlem.